Güncel
Şehitlerimiz
Barikat
Kültür
Tarih
Kitaplar
Dizi Yazılar
Görüşler
Linkler
Ana Sayfa
 
Arşiv
Makale Dizini


 

 

35. Sayı - Kasım 2005

Hatırlanacağı gibi, bu yılın başında, İstanbul’un Gazi ve Nurtepe Mahalleleri’nde HÖC ve DEHAP arasında gelişen olaylar sonrasında hem bu gerilimi çözmek, hem de genel olarak devrimci ve demokrat yapılar arasında bir hukuk yaratmak amacıyla bir platform kurulmuştu. O günden bugüne dek, yaklaşık 8-9 aylık bir süreç boyunca yapılan uzun tartışmalar ve toplantılar nihayet geçtiğimiz günlerde somut bir sonuç verdi ve hem Gazi-Nurtepe sorunu için bir çözüm metni, hem de genel hukuk için bir metin ortaya çıkarılarak yayınlandı. Süreci izleyenlerin bileceği gibi, Sosyalist Barikat işin en başından beri bu sürecin içersinde yapıcı bir unsur olarak yerini aldı ve aşağıdaki metnin ortaya çıkması için yoğun çaba sarf etti. Gelinen noktada kuşkusuz ortaya çıkan şey, kusursuz değildir ve ayrıca sol içersindeki sorunların yalnızca ortak metinler yoluyla çözülebileceği söylenemez. Sonuçta, sorunun politik kültüre, devrimci olgunluğa dek uzanan başka yanları da vardır. Ancak her şeye karşın, belki de tarihte ilk kez bu kadar siyasi yapının bir araya gelerek kendi aralarındaki ilişkileri belli kurallar çerçevesinde disipline edeceklerini taahhüd etmelerini önemli buluyoruz. Devrimci sosyalist hareket, zaten bu metinden bağımsız olarak tarihi boyunca ortaya koymuş olduğu geleneksel tavrını bundan sonra da devam ettirecek, esas olarak bu metinde ifade edilmiş bulunan temel prensipler doğrultusunda davranacaktır. Okurlarımızı bilgilendirmek için genel hukuk metnini aşağıda aynen yayınlıyoruz.

DEVRİMCİ VE DEMOKRATİK YAPILAR ARASINDA ŞİDDETE KARŞI ÇÖZÜM DEKLERASYONU
Emperyalizme ve sömürüye karşı, insanın insanı ezmediği, özgür ve sömürüsüz bir dünya için mücadele eden devrimci ve demokratik yapılar, bilindiği gibi bu mücadele sürecinde ağır baskı ve zulümlerle karşılaşmışlardır. Dünyanın neresinde olursa olsun, emperyalizme ve sömürüye karşı mücadele her zaman zorlu koşullar altında ve bedeller pahasına yürütülür. Bu durum doğası gereği devrimci ve demokratik yapıların ve hatta tek tek insanların bile en geniş anlamıyla büyük bir “aile”nin parçası oldukları ve aralarındaki ilişkilerin kardeşçe olması gerektiği anlamına gelir.
Devrimci ve demokratik yapılar, siyasi sorunlara bakışları gereği birbirlerinden farklı düşüncelere programlara sahiptirler. Ancak, bu yapılar arasındaki ilişkilerde devrimci dayanışma ve karşılıklı saygı esastır. Bizler faaliyetlerimizi yürütürken bu ilkeyi esas almakta, farklılıkları çatışmaya dönüştürmemeyi temel bir davranış biçimi olarak benimsemekteyiz.
Adalet, mücadelemizin temel hedeflerinden biri olduğu gibi, aramızdaki ilişkilerin de güvencesidir. Bu anlamıyla devrimci ve demokratik yapılar arasındaki ilişkileri belirleyen, daha sağlıklı, kalıcı ve dayanışmayı geliştiren bir muhtevaya büründüren bir kuruma ve hukuka duyulan ihtiyaç, bugün çok daha yakıcı bir şekilde kendini hissettirmektedir.
Bizler, deklarasyon metninde imzası bulunan kurumlar olarak, yürüttüğümüz tartışma sürecinin sonrasında ilişkilerimizi düzenleyen kendi hukukumuzu yaratmayı başarmış bulunmaklayız. Oluşturduğumuz Platform, merkezi ve kalıcı olup; yaşanabilecek olası sorunları, kendi içinden belirleyeceği komisyonlar vasıtasıyla, deklarasyonumuzda ortaya koyduğumuz hukuksal çerçeve ışığında çözmeyi hedeflemektedir. Platformumuzun ve hukukumuzun devrimci ve demokrat yapılar arasındaki ilişkileri ve devrimci mücadeleyi geliştireceğine inanmaktayız.
Platform bileşenleri olarak aşağıdaki deklarasyona uyacağımızı devrimci ve demokrat kamuoyuna ilan ederiz.

A- TEMEL İLKELER VE KARŞILIKLI SORUMLULUKLAR
1) Devrimci ve demokratik yapılar arasındaki ilişkilerde devrimci dayanışma ve karşılıklı saygı esastır. Politik hayatın doğası gereği, birbirlerinden farklı düşüncelere sahip olan partiler, örgütler, gruplar devrimci faaliyet içinde bu ilkeyi esas alırlar, farklılıkları çatışmaya dönüştürmemeyi temel bir davranış biçimi olarak benimserler.
2) Bu ilke uyarınca devrimci ve demokratik yapılar, diğer devrimci ve demokratik yapılarla aralarındaki ilişkilerde hiçbir biçimde şiddete baş vuramazlar.
3) Yine aynı ilkeye bağlı olarak devrimci ve demokratik yapılar, diğer devrimci ve demokratik yapıların siyasi faaliyetlerini engelleyemezler. Ancak bu, kimseye diğer siyasi yapının kurum, etkinlik ve eylemlerini bozucu, provoke edici davranış içine girme hakkını vermez. Bir devrimci ve demokratik yapı, başka devrimci ve demokratik yapıların kurumlarına ve tüm etkinliklerine ancak o yapının izin vermesi durumunda ve izin verdiği ölçüde katılabilir, kendi etkinliklerini gerçekleştirebilir. Tersi durumlar yaşandığında sorun diyalog yoluyla ya da platforma taşınarak çözülür.
4) Devrimci ve demokratik yapılar, yazı ve yayınlarında halka, devrime ve devrimciler arası dayanışma-saygı zeminine denk düşmeyen bir dil ve üsluptan kaçınırlar.
5) Devrimci ve demokratik yapılar, aralarındaki bütün sorunları doğrudan muhataplık ilişkileriyle çözerler; kişilerle olan her sorunda öncelikle ilgili siyasi yapıyı muhatap alırlar.

B- PLATFORMUN SORUMLULUKLARI
1) Siyasi sorumluluk bir bütündür. Siyasi yapılar, herhangi bir alanda çıkacak herhangi bir sorunda çozüm gücü olmak durumundadırlar. Sorun boşlukla bırakılamaz. Siyasi yapılar ortaya bir çözüm iradesi koyarak çözüm için yol ve yöntem göstermek zorundadır.
2) Platform, devrimci ve demokratik yapılar arasında yaşanan sorunların çözücü iradesidir. Bu platform her durumda çözüm iradesini derhal ortaya koymak ve sorunun çıktığı yere bu iradeyi yansıtarak “diyalogla çözüm” yolunun açılmasını sağlamak zorundadır.
3) Platformun sorumluluk kapsamı, kuşkusuz, kendi bileşenleri arasındaki sorunlara ilişkindir. Ancak süreç içerisinde, henüz şu ya da bu nedenle platform içinde yer almayan devrimci ve demokratik yapılardan bir sorunla ilgili başvuru geldiğinde toplanır ve durumu değerlendirerek bir karar çıkarır. Platform dışındaki yapılar arasında yaşanan sorunun çözümsüzlüğü halinde, sorunu yasayan taraflardan platforma başvuru olmasa dahi, platform sorunu gündemine alır ve çözmeye çalışır.
4) Platforma şu andan itibaren -mevcut çerçeve ve kurallar bütünlüğünü kabul etmek koşuluyla- yeni katılımlar mümkündür. Her yeni katılım başvurusunda platform durumu değerlendirir ve karar alır. Ancak platformun özgün amacından ötürü “gözlemci” statüsü kabul edilemez.

C- PLATFORMUN İŞLEYİŞİ
1) Platform toplantıları açık tartışına yöntemiyle yürütülür; kararlarda ikna yöntemi esastır. Çözümsüzlük durumunda 4/5 nitelikli oy çokluğuyla karar alınır.
2) Platform tarafından seçilen komisyon, en az üç en fazla beş yapının temsilcilerinden oluşur. Sorunu yaşayan tarafların temsilcileri komisyonda yer almaz.
3) Komisyon, yaşanan sorunla ilgili bütün olguları araştırmak, bu araştırmadan elde ettiği sonuçları ve kendi ortak görüşünü, yaptırım önerilerini platforma sunmakla görevlidir. Nihai karar platform tarafından alınır.
4) Komisyon, bu çalışma sırasında tam yetkilidir. Çalışmanın her aşamasında taraflardan gerekli gördüğü bilgi, belge ve tanıkları ister. Taraflar komisyonun bu taleplerini karşılamak zorundadır.
5) Taraflar ve platformun bileşeni olan siyasi yapılar çalışmanın her aşamasında -müdahale etmemek koşuluyla- komisyon çalışmalarını gözlemci olarak izleyebilirler. Komisyon çalışmalarını tutanak altına alır ve istendiğinde taraflara ve platform bileşenlerine verir.
6) Komisyon çalışmalarının tıkanması ya da tamamen sekteye uğraması halinde, komisyon, salt kendi kararıyla çalışmayı sonlandıramaz, platforma döner ve orada çözüm yolu arar.
7) Platform kalıcıdır. Platform içerisinde oluşturulan komisyon ele aldığı sorunun çözümüne kadar yetkilidir. Sorunun çözümünden sonra ise çağrıcı sekreterya görevini üstlenir. Yeni gelen sorunda platform tarafından yeni bir komisyon seçilir.

D- ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
1) Herhangi bir biçimde devrimci ve demokratik yapılar arasında bir şiddet olayının geliştiği durumlarda, saldırının biçimi ve sonuçları ne olursa olsun, saldırıya uğrayan taraf hiçbir biçimde misilleme yapamaz.
2) Saldırıya uğrayanların meşru savunma hakkı, saldırının gerçekleştiği anla ve kendini koruma amacıyla sınırlıdır.
3) Şiddete maruz kalan taraf öncelikli olarak diyalog yolunu kullanır ve sorunu gerçekleştiği yerde karşılıklı diyalogla çözme çabası gösterir; ancak bu çağrıya cevap alınamadığında ve sorun çözülemediğinde konu merkezi platforma taşınır.
4) Platformun çağrıcı sekreteryasına herhangi bir taraftan, herhangi bir biçimde başvuru yapıldığında, sekreterya ilk elden bütün platform bileşenlerini toplantıya çağırır. Platform en kısa sürede toplanır. Platform toplanıncaya kadar çağrıcı sekreterya, sorunun taraflarıyla görüşür, yaşanan fiili durumu dondurur.

E- YAPTIRIMLAR
Uygulanacak yaptırımlar her özgün durumda sorunun ağırlığına göre; tarafların durum ve yaklaşımına, samimiyetine vb. bakılarak platform tarafından karar altına alınır. Uygulanacak yaptırımlar çağrıcı sekreterya tarafından denetlenir.

Devrimci ve Demokratik Yapılar Arası Diyalog ve Çözüm Platformu (Haklar ve Özgürlükler Cephesi, DEHAP İstanbul İl Örgütü, Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu, Demokratik Haklar Platformu, Kaldıraç, Türkiye Komünist Partisi, Sosyalist Barikat, Emekçi Hareket Partisi, Devrim, Devrimci Hareket, Sosyalist Dayanışma Platformu, SDP, Proleter Devrimci Duruş,Toplumsal Özgürlükler Platformu, ÖDP, İşçi Mücadelesi, Sosyalist Emek Hareketi, ODAK)


 

 

 

 

 

sbarikat07@gmail.com
Devrimci Sosyalist Barikat / Aylık Sosyalist Dergi
Yönetim Yeri: Nurtepe Mah. Cemre Sk. No: 2 Kağıthane-İstanbul