Güncel
Şehitlerimiz
Barikat
Kültür
Tarih
Kitaplar
Dizi Yazılar
Görüşler
Linkler
Ana Sayfa
 
Arşiv
Makale Dizini


 

 

 

Kıtasal Bolivarcı Hareket'in Kuruluş Kongresi

Çeviri: Canan Ateş

Platform

'En mükemmel hükümet sistemi, mümkün olan en yüksek seviyede mutluluğu, sosyal güvenceyi ve politik istikrarı üretendir.'
Bolivar.

Kıtasal Bolivarcı Hareket, kendisini, katılımcılarının bağımsız duruşlarına saygı duyma ilkesi çerçevesinde, onları stratejik bir kimliğin yaratıldığı devrimci hedefler doğrultusunda birleştiren politik eylem içinde bir alan olarak tanımlamaktadır ve bunu oluşturmak için kolektiflerin önderlerinin ve tekil bireylerin biraraya gelişini, barış, birlikte yaşam ve halk için mümkün olan en yüksek derecedeki mutluluğu yaratmak için verilen sosyal dönüşüm mücadelesindeki potansiyelleri biraraya toplamayı önceliği olarak görür; yeni bir iktidar ve halk egemenliğini kurma yolunda katılımcılarının emperyalizme ve oligarşilere karşı koyma kapasitesini geliştiren özgürleştirici-sağlam bir örgütlenme olarak davranmasını sağlayacak geniş, demokratik ve katılımcı bir yapılanmayı geliştirme çabası içinde farklı mücadele deneyimlerindeki karşılıklı paylaşımı ve eylem birliğini geliştirmeyi hedefler.
Kıtasal Bolivarcı Hareket, mücadelelerin bütünleşmesi, kitlelerle bağların geliştirilmesi, bağımsızlığımız ve özgürlüğümüz için mücadele eden öncellerimizi ve kahramanlarımızı örnek alarak, demokrasi, eşitlik, sosyal adalet, bağımsızlık, egemenlik, onur ve sosyalizm etrafında birleşen farklı uluslardan oluşan Büyük bir Cumhuriyet yaratma doğrultusunda sınırları aşarak emperyalizme karşı temel programatik hedeflerimizi başarabilmek için, halkların ve yoksulların vizyonundan bakan yeni bir politika tarzını yaratmak ve örgütleri bu yönde geliştirmek için çalışmak demektir.

Ortaklaşmanın özgül zemini olarak şunları tanımlıyoruz:

1. MCB (Kıtasal Bolivarcı Hareket) bileşenleri için 'Yurdumuz Amerika'dır' ilkesi esastır. Bu anlamda halk egemenliğinden oluşan hükümetler tarafından beslenen 'Büyük Latin Amerika ve Karayipler Ortak Yurdu' için mücadele etmeye söz veriyoruz. Ayrıca dünyadaki çeşitli sosyal, kültürel ve politik hareketlerin kendilerini ifade etmelerini ve katılımlarını öneriyoruz.

2. MCB, sosyal adalet ve gerçek demokrasinin sağlanması için çaba sarfederek, emperyalizmin her türden baskı ve yağmasına karşı savaşır. ABD hükümetinin ALCA'yı canlandırma ve TLC'leri (Serbest Ticaret Anlasması), Plan Pueblo Panama (Panama Halkı Planı) gibi projelerle ekonomik hakimiyetini, Plan Kolombiya, Plan Merida ve And Bölgesi İnisiyatifi gibi askeri planlarla askeri hakimiyetini geliştirme amaçlarına karşı koyar. Washington'un emperyalist politikalarına karşı isteksiz olan halklara saldırmak amaçlı, Kolombiya'da ve kıtamızdaki diğer ülkelerde yeni askeri üsler kurmayı kararlaştıran yeni-sömürgeci planın geliştirilmesine karşı direneceğiz.

3. MCB Amerika'mızda ve dünyadaki yanki ve diğer emperyalist askeri yayılmacılığın durdurulması için mücadele eder. Güney Amerika topraklarında resmi ve gizli askeri anlaşmalarla kurulan askeri üsler gibi herhangi bir ülkenin egemenliğine hakaret anlamına gelen askeri anlaşma, pakt ve işbirliklerine karşı koyar.

4. BM (Birleşmiş Milletler), OAS (Amerika Devletleri Örgütü), IMF, BID (Amerikalararası Gelişme Bankası), WTO (Dünya Ticaret Örgütü) gibi emperyalist egemenlik kurumlarının belirleyiciliğini sona erdiren ve Kuzey'in vesayetini kaldıran yeni bir dünya düzeninin kuruluşuna katkı sunan ALBA (Amerika için Bolivarcı İttifak), Güney Bankası, Petro Amerika vb. tipteki bütünleştirici organizasyonların geliştirilmesini önerir. Borçlu ülkelerin kanını emen dış borçların ödenmesine karşı çıkar

5. MCB, bölgedeki halklar, ilerici ve devrimci hükümetlerle birlikte, topraklarımızda, okyanuslarda ve hava sahalarımızda varolan stratejik doğal kaynaklarımızın savunulması için mücadeleyi yükseltir. Özellikle enerji kaynaklarına yoğunlaşır: büyük sanayide hammadde olarak kullanılan petrol, gaz ve kömür; değerli maddeler ve taşlar; ormanlar; deniz kaynakları; gıda kaynakları; radyoelektrik spektrum ve sabit yörünge… Amazonların koşulsuz savunulması; su havzalarının, su içeren her tip kullanılabilir su reservlerinin korunması; çevrenin ve genetik bankalarının korunması…

6. MCB, işgalci savaş çığırtkanlığı, doğa ve insanlığın irrasyonel sömürüsüyle hayatın ve gezegenimizin varlığını tehdit eden emperyalist güçlerin egemenliğine karşı, alternatif bir iktidar kutbunun temelini inşa edebilmek için devrimci kimliğin, tarihsel hafızanın, halkbiliminin ve öncellerimizin sahip olduğu en temiz değerleri kurtarmayı ve yeniden oluşturmayı hedefler. Tarihsel olarak Amerikamızın yerli sahipleri olan halkların onurlarına, egemenliklerine ve kendi kaderlerini tayin etme hakkına saygı duyulması için mücadeleyi yükseltir. Ayrıca 'büyük yurdumuzun' herbir eyaletinin vatandaşlarına ayrıca sunmasına gerek kalmaksızın tüm Latin Amerika ve Karayiplerler'de yaşayan halklarımızın 'büyük anayurdumuzun' vatandaşı sayılmasını öneriyoruz.

7. MCB, bölgemizde oligarşilerin yaydığı ağır sosyal düzen problemlerinin çözümü yolundaki düsüncelerin ve mücadelelerin gelişimi için alanlar açar. Zalimleri devirmek ve yerlerine halkın sosyal güvencesini artıran, yolsuzluk, rüşvet ve dokunulmazlığı kökünden kazıyan, neoliberal politikaların ve kapitalist globalleşmenin türettiği insan üzerindeki aşırı-sömürüyü ortadan kaldıran bir kurumsallaşmayı inşa ederek halkın çıkarları için çalışan yeni hükümetler kurmak için savaşıyoruz. Bu zeminde temel bayrağımız İnsan Haklarının savunulmasıdır: yaşam, iş, sağlık, ahlak ve aydınlanmayı öğreten eğitim, konut, kişilerin onur ve ona dokunulmazlık hakkı ile ifade ve kendini geliştirme özgürlüğü geri alınamaz temel prensiplerdir…

8. MCB, halkların çıkarları için mücadele eden diğer örgütlerle ve özellikle de sömürgecilerin baskı ve takibatı altında kalan devrimci savaşçılarla dayanışma, kardeşlik temelinde ilişkilerin oturtulması, işbirliği ve karşılıklı yardımlaşma paratiklerini temel sorumluluğu olarak görür.


Büyük Anavatan ve Sosyalizm İçin
Kıtasal Bolivarcı Hareket

Caracas, 9 Aralık 2009


 
 

 

sbarikat07@gmail.com
Devrimci Sosyalist Barikat / Aylık Sosyalist Dergi
Yönetim Yeri: Nurtepe Mah. Cemre Sk. No: 2 Kağıthane-İstanbul