Güncel
Şehitlerimiz
Barikat
Kültür
Tarih
Kitaplar
Dizi Yazılar
Görüşler
Linkler
Ana Sayfa
 
Arşiv
Makale Dizini
 

 

Kitap

 

 

Şafak Yargılanamaz 2. Cilt
Derleyen: Hasan Şensoy
Barikat Gazete ve Yayıncılık, Ekim 1993

İÇİNDEKİLER

2. Cilt İçin Önsöz

NASIL BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ
II. BÖLÜM
OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDAN YARI-SÖMÜRGE OSMANLI TOPLUMUNA

Osmanlı Toplum Yapısı

A) Osmanlı İmparatorluğu'nun Oluşumu ve Osmanlı Toplum Sistemi
- Osmanlı Devlet Düzeninde Toplum Yapısındaki Belli Başlı Olgular
1) Erk'in Kullanılması
2) Vergi Düzeni
3) Kapıkulu
4) Tarikatlar ve Ahilik
5) Bilim ve Din Adamları

B) Osmanlı İmparatorluğu'nda Toplumsal Dinamizm

C) İmparatorluğu'nun Çözülme Sürecinde Yapısal Durum
a- Çözülüşün Nedenleri
b- Yarı-Sömürgeleşme Süreci
- Saray
- Bürokrasi
- Toprak Ağalığı
- Köylülük
- Tefeci Bezirgan
- Burjuvazi
- İşçi Sınıfı
- Küçük Burjuvazi
c- Yeni Osmanlılar ve Birinci Meşrutiyet
d- İttihat ve Terakki ve Jöntürk İhtilali

III. BÖLÜM
ANADOLU HAREKETİ VE KEMALİZM

A) Sürecin Genel Tablosu
B) Anadolu Direniş Hareketinin ve "Kemalizm"in Tanımı
C) Anadolu Hareketi Sürecinde Sınıfsal Durum
D) Savaş Döneminde Siyasal Gelişme ve İlişkiler
1- Kongreler ve Meclis
2- Anadolu'nun Askeri ve Örgütsel Açıdan Durumu
3- Halk Fırkası
4- Sovyetler Birliği ile İlişkiler
5- Emperyalistlerle İlişkiler
E)- Sonuç

ANADOLU HAREKETİNDEN SONRA ÜLKENİN DURUMU VE ÖNEMLİ GELİŞMELER

A- Bazı Yönleriyle Sürece Bakış
B- Feodal Kesime Yönelik Tutum
C- Burjuva Kesime Yönelik Tutum
a) Teşvik ve Destekler
b) İş Bankası
D- İşçi Sınıfının Durumu
E- Emperyalizmle İlişkiler

IV. BÖLÜM
KURULUŞ SÜRECİNDEN SONRA TÜRKİYE CUMHURİYETİ

I- Devletçilik Politikası Üzerine
II- İzleyen Dönemde (1930-40) Emperyalistlerle İlişkisi
III- 1940-50'li Yıllarda Türkiye'de Sosyo- Ekonomik-Siyasal Gelişmeler
A- Savaş Yılları, Ekonomik Durum
B- Savaş Dönemi ve ve Köylünün Durumu
C- Savaş Sonrası Gerilim Yılları ve Türkiye'nin Tutumu
D- Yeni Sömürgeciliğin Kurumlaşması ve DP İktidarı
E- Yeni Sömürgeciliğin Kurumsallaşması Sürecinde Egemen Sınıflar
F- 27 Mayıs 1960

V. BÖLÜM
1960-70 DÖNEMİ VE 12 MART AÇIK FAŞİST DİKTATÖRLÜĞÜ

12 Mart Açık Faşizminin Dünya Zemini
Sonuç

VI. BÖLÜM
AÇIK FAŞİZM SÜRECİNDE TÜRKİYE

A- 12 Mart Açık Faşist Diktatörlüğü'nden Sonra Ülkenin Durumu
B- CHP'nin Durumu
C- Kıbrıs Olayı, Nedenleri ve Sonuçları
D- AP-MSP-MHP-CGP Hükümeti
E- MHP'nin Rolü, Toplum Yaşamdaki Etkileri
F- Tarım Sorunu, Kırsal Kesimin ve Köylünün Durumu
-1970-80 Arasında Türkiye Tarımındaki Gelişmeler
-Tarımdaki İlişki ve Çelişkilerin Genel Sonuçları
-1970-1980 Arasında İşçi Sınıfının Durumu
G- 1970-80 Döneminde İşçi Sendikalarının Üye Durumları

VII. BÖLÜM
THKP-C/MLSPB'nin Oluşum ve Gelişim Süreçleri

THKP-C/MLSPB'nin Oluşum ve Gelişim Süreçleri
A) THKP-C'nin İdeolojik Evrim Süreci
B) Politik Evrim Süreci
C) Örgütsel Evrim Süreci
D) Kızıldere Sonrası Durum ve Görevler
E) MLSPB'nin Kuruluşuna Kadar THKP-C Sempatizan Potansiyelinin Durumu ve Ortamın Özellikleri
a- Gruplaşmalar, Tasfiyecilik, Resmi ve Gayriresmi İnkârcılık
b- Kısaca Tasfiyeci Grupların Durumları
1- Sekizlik tasfiyeciler
2- Kurtuluş tasfiiyecileri
3- DEV-GENÇ tasfiyecileri
4- Yurtdışı Tasfiyecileri
5- Acil Tasfiyecileri
F) Kuruluş Mantığı, Yöntemi ve MLSPB'nin Kuruluş Evresi
THKP-C/MLSPB'nin Politik Askeri Eylemleri
Politik Askeri Eylemler Dosyasına Ek

 

 

 

 

 

 

sbarikat07@gmail.com
Sosyalist Barikat / Aylık Sosyalist Dergi
Yönetim Yeri: Çakırağa Mah. Abdüllatif Paşa Sk. 4/5 Aksaray-İstanbul
0212 632 23 19